Piątek, 17 Lipiec 2009 07:02
Drukuj

Ro?nie sprzeda? mi?sa w grach i nad morzem.

W du?ych miastach ch?tnych do zakupu mi?sa coraz mniej. Nad morzem i w grach - wr?cz przeciwnie. Ale zmiany w cennikach niewielkie. Stawki podobne jak przed tygodniem - podaje TVP Rolna.

?ywca na rynku wci?? jest za ma?o. Niektre przetwrnie ratuj? si? wi?c importem surowca, ktry niekiedy pokrywa nawet po?ow? zapotrzebowania. Stania?o euro i od razu wida? to w cennikach.

?rednie ceny schabu wynosz? teraz 15 z?otych za kilogram, karkwki 12,5 z?otego. Za elementy z ko?ci? trzeba zap?aci? poni?ej 10 z?otych.

P?tusze importowane klasy E to wydatek 7,60 z?otych za kilogram, polskie s? o kilkadziesi?t groszy ta?sze. Spad?o zainteresowanie mi?sami drobnymi, a tak?e t?uszczami.

Za kilogram s?oniny trzeba zap?aci? maksymalnie 3,5 z?otego, t?uszcze twarde kosztuj? oko?o 2 z?otych - podaje TVP Rolna.