Piątek, 03 Lipiec 2009 07:15
Drukuj
PKM Duda mo?e przetrwa?. Banki chc? zamieni? cz??? d?ugw na akcje
Mi?sna sp?ka mo?e dzi? doj?? z bankami do porozumienia w sprawie sp?aty d?ugw i opcji. Cz??? zobowi?za? ma zosta? zamieniona na akcje, reszta - na d?ugoterminowy kredyt - czytamy w Parkiecie.
Duda

PKM Duda mo?e przetrwa?. Parkiet podaje, ?e ju? wkrtce zarz?d ma podpisa? porozumienie z bankami w sprawie d?ugw i opcji - wynika z informacji Parkietu". Dokument ma by? parafowany przed ko?cem post?powania naprawczego, czyli do 31 lipca. Zgodnie z nim, znaczna cz??? zobowi?za?, w tym opcyjnych, zostanie zamieniona na nowe akcje PKM Duda. Dzisiaj najpierw spotykaj? si? banki-wierzyciele, by ustali? ostateczn? wspln? propozycj? dla mi?snej sp?ki. Zaraz potem do sto?u negocjacyjnego dosi?dzie si? Maciej Duda, prezes PKM Duda.

- Stanowiska nasze i bankw zbli?y?y si?. Chcemy podpisa? porozumienie jak najszybciej. Nie mamy zamiaru zwleka? do ko?ca lipca. Banki wykazuj? dobr? wol? i na pewno zale?y im na tym, ?eby nasza sp?ka przetrwa?a. Rozwa?ana jest emisja akcji dla bankw w zamian za cz??? zobowi?za?, w tym i tych wynikaj?cych z opcji walutowych - powiedzia? Parkietowi" Maciej Duda.