Czwartek, 02 Lipiec 2009 10:30
Drukuj

Postaramy si?, aby nie p?niej ni? za 5 miesi?cy na zgliszczach spalonego zak?adu stan?? nowy. Na pocz?tku b?dzie on dzia?a? w mniejszej skali ni? zniszczony. Chodzi jednak o to, aby b?yskawicznie wznowi? produkcj? - mwi serwisowi portalspozywczy.pl Jzef Ba?dyga, w?a?ciciel zak?adw mi?snych JBB.

Nowy zak?ad JBB zostanie sfinansowany przede wszystkim z ubezpieczenia, jakim obj?te by?y nieruchomo?ci firmy w ?ysych. - Chcemy jak najszybciej wznowi? produkcj? - podkre?la Jzef Ba?dyga. - Odbudowany zak?ad b?dzie mniejszy ni? spalony. Jednak b?dziemy go sukcesywnie rozbudowywa? - zapewnia.

JBB

Ilu z obecnych pracownikw znajdzie prac? w odbudowanym zak?adzie? - Na razie trudno odpowiedzie? na to pytanie - t?umaczy w?a?ciciel JBB. Wsparcie dla zatrudnionych w zak?adach mi?snych obieca? Wies?aw Kowalikowski, wjt gminy ?yse.

Nie ma jeszcze oficjalnych danych, ale wst?pnie straty spowodowane po?aremoszacowano naoko?o miliard z?otych.

W poniedzia?ek zak?ady mi?sne JBB zosta?y doszcz?tnie spalone. W gaszeniu ognia bra?o udzia? ponad 300 stra?akw, oraz 80 jednostek stra?y po?arnej z wojewdztw mazowieckiego i podlaskiego. By? to najwi?kszy po?ar w historii polskiego po?arnictwa. Jego przyczyn jak dot?d nie ustalono.

?rd?o: PortalSpo?ywczy