Czwartek, 02 Lipiec 2009 10:29
Drukuj
Ze wst?pnych danych wynika, ?e po?ar zak?adw mi?snych JBB to najwi?kszy po?ar w historii polskiego po?arnictwa - podkre?la w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl st. bryg. mgr Pawe? Fr?tczak, rzecznik prasowy Komendanta G?wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.
Wczorajszy po?ar to zdarzenie o skali przewy?szaj?cej zesz?oroczne spalenie zak?adw drobiarskich Drosed w Toruniu. Hale Drosedu mia?y 18 tys. mkw., zak?ady JBB - 22 tys mkw. W gaszeniu ognia bra?o udzia? grubo ponad 300 stra?akw, oraz 80 jednostek stra?y po?arnej z wojewdztw mazowieckiego i podlaskiego.

Pawe? Fr?tczak dziwi si? dlaczego nie zadzia?a?y systemy antypo?arowe. O ile strawiony przez ogie? w zesz?ym roku zak?ad Drosedu nie nale?a? do najnowocze?niejszych w kraju, o placwce JBB nie mo?na tego powiedzie?. - W tej sprawie jest wiele znakw zapytania - mwi rzecznik prasowy Komendanta G?wnego PSP.

W ?ysych s? jeszcze jednostki stra?y po?arnej. - Trzeba wygasi? ukryte zarzewia ognia. To mo?e potrwa? jeszcze kilka godzin - t?umaczy Pawe? Fr?tczak. Zaznacza, ?e tak du?e po?ary zdarzaj? si? przeci?tnie raz do roku, albo nawet raz na kilka lat.

Zdaniem rzecznika prasowego Komendanta G?wnego PSP, aby unikn?? podobnych wypadkw w przysz?o?ci podstaw? jest przestrzeganie przepisw i re?imw technologicznych. - Warto pami?ta?, ?e przewa?nie najs?abszym ogniwem jest cz?owiek - zwraca uwag? Pawe? Fr?tczak.

Akcja na terenie JBB w ?ysych by?a dla stra?akw bardzo trudna. W zak?adach mi?snych jest du?o materia?w ?atwopalnych, chocia?by t?uszcze. - Analizujemy ju? t? akcj? - zaznacza Fr?tczak. - Najwa?niejsze, ?e nikt z pracownikw, ani stra?akw nie ucierpia? - dodaje.

?rd?o: PortalSpo?ywczy