Piątek, 19 Wrzesień 2008 08:51
Drukuj

20-procentowy wzrost spo?ycia mi?sa do 2015 r.

Tak wynika z prognoz agencji badawczej GIRA. Z kolei w dziesi?cioletniej prognozie Komisja Europejska przewiduje, ?e sprzeda? mi?sa na ?wiecie b?dzie ros?a ?rednio o 1,9 proc. rocznie. W ostatniej dekadzie by?y to 2,2 proc - podaje Rzeczpospolita.

G?wnym czynnikiem tego wzrostu b?dzie spo?ycie generowane przez Chiny gdzie dynamika wzrostu wynosi blisko 3% w skali roku. Jak wynika ze statystyk GIRA 25% globalnej konsumpcji mi?sa ma miejsce w?a?nie w tym pa?stwie, a Chi?czycy spo?ywaj? po?ow? ?wiatowej produkcji wieprzowiny. Nast?pne s? kraje Ameryki P?nocnej oraz pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej.

Najpopularniejszym gatunkiem mi?sa pozostanie wieprzowina, ale d?ugoterminowa dynamika wzrostu konsumpcji tego mi?sa b?dzie lekko s?absza ni? spo?ycia mi?sa drobiowego.

Ceny mi?sa w 2017 r. b?d? o 20 - 30 proc. wy?sze od cen z poprzedniego roku wed?ug prognoz Komisji Europejskiej.