Wtorek, 16 Wrzesień 2008 10:14
Drukuj

Stok?osa pozostanie w areszcie.

Do 30 grudnia S?d Okr?gowy w Poznaniu przed?u?y? areszt dla biznesmena i by?ego senatora Henryka Stok?osy oskar?onego m.in. o wr?czanie ?apwek. S?d podj?? tak? decyzj? ze wzgl?du na trudno?ci z wyznaczeniem terminu rozpocz?cia procesu w jego sprawie.

W czerwcu warszawski s?d przed?u?y? Stok?osie areszt do ko?ca wrze?nia. W sierpniu S?d Apelacyjny w Warszawie zdecydowa? ?e proces b?dzie si? odbywa? w s?dzie w Poznaniu.

Jak powiedzia? reprezentuj?cy Stok?os? mec. Andrzej Reichelt, dokumenty z Warszawy trafi?y do pozna?skiego s?du za p?no, by mo?na by?o wyznaczy? termin rozprawy przed ko?cem wrze?nia.

"Akta z Warszawy wp?yn??y do Poznania pod koniec sierpnia. S?d nie by? w stanie wyznaczy? terminu rozprawy przed up?ywem aresztu, wi?c musia? z urz?du rozstrzygn?? co dalej z aresztem dla Stok?osy. Wed?ug s?du przed?u?enie aresztu by?o konieczne ze wzgl?du na nadal aktualne przes?anki do jego zastosowania" - powiedzia? Reichelt.

Wed?ug s?du dowody ?wiadcz? o wysokim prawdopodobie?stwie pope?nienia przez Stok?os? zarzucanych mu czynw, gro??ca mu kara jest surowa - do 10 lat wi?zienia, ponadto na wolno?ci mg?by on w sposb realny utrudnia? post?powanie.

Akt oskar?enia wobec Stok?osy, jego ksi?gowej - El?biety N. oraz b. s?dziego s?du administracyjnego z Poznania Ryszarda S. trafi? w czerwcu do S?du Okr?gowego w Warszawie.

Prokuratura Okr?gowa Warszawa-Praga postawi?a Stok?osie 21 zarzutw. ?ledczy uznali, ?e w latach 1989-2005 uzyskiwa? on nienale?ne wielomilionowe umorzenia podatkowe, dzi?ki powi?zaniom ze skorumpowanymi urz?dnikami resortu finansw (trwa ju? ich oddzielny proces), a tak?e s?dzi? s?du administracyjnego z Poznania.

S?d Apelacyjny w Warszawie zdecydowa? przenie?? spraw? do Poznania, co argumentowa? faktem, ?e wi?kszo?? ?wiadkw z tej sprawy mieszka w Wielkopolsce.

Rzeczpospolita