Wtorek, 26 Czerwiec 2012 06:01
Drukuj

Pa?stwo mo?e kolejny raz zap?aci? za przewlek?o?? ?ledztwa w sprawie Krakowskich Zak?adw Mi?snych "Krakmeat". Tym razem kwota mo?e by? du?o wy?sza podaje serwis gazeta.biz

Zado??uczynienia od pa?stwa domaga si? Lech Jeziorny, by?y dzia?acz opozycji, wsp?w?a?ciciel Krakowskich Zak?adw Mi?snych. Krakowska prokuratura oskar?y?a jego, Paw?a Reya i jeszcze jednego wsplnika o milionowe oszustwa, dzia?anie w zorganizowanej grupie przest?pczej i pranie brudnych pieni?dzy przy okazji prywatyzacji Krakowskich Zak?adw Mi?snych.

W pi?tek przed krakowskim s?dem rozpocz?? si? proces, ktry wytoczy? pa?stwu polskiemu za nies?uszne aresztowanie.

S?d b?dzie musia? wyliczy? skal? odszkodowania. Ale Lech Jeziorny chce, by uczyni? to inny s?d ni? krakowski. Z?o?y? wniosek o przeniesienie procesu do innej jednostki. Jak twierdzi, nie kwestionuje bezstronno?ci krakowskich s?dziw, t?umaczy to "dobrem wymiaru sprawiedliwo?ci".

?rd?o: wyborcza.biz