Piątek, 22 Czerwiec 2012 07:25
Drukuj

Polska , S?owenia, Grecja, Finlandia oraz Austria zapowiedzia?y, ?e w momencie wej?cia w ?ycie nowych przepisw dotycz?cych utrzymania loch pro?nych, b?d? do nich dostosowane w 80 proc.

Nowe przepisy nak?adaj?ce na pa?stwa cz?onkowskie obowi?zek wymiany kojcw pojedynczych dla loch pro?nych na grupowy system utrzymania wejd? w ?ycie 1 stycznia 2013 roku.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej po raz kolejny wezwa? pa?stwa cz?onkowskie do zastosowania si? do nowych wymogw przed ko?cem roku. Doda?, ?e niedotrzymanie terminu podwa?y?oby wiarygodno?? oraz zak?ci?oby rynek wewn?trzny UE.

Dalli wezwa? wszystkie kraje do bie??cej aktualizacji informacji na temat poziomu dostosowania si? do tych przepisw, w celu monitorowania problemu potencjalnego spadku unijnej produkcji trzody chlewnej.

Kraje najbardziej zaawansowane w przygotowaniach do wdro?enia nowych przepisw to W?ochy, Irlandia, Cypr oraz Belgia.

?rd?o: farmer.pl