Wtorek, 19 Czerwiec 2012 11:20
Drukuj

Mamy nowy rekord cen trzody chlewnej. Od trzech tygodni trzoda bardzo szybko dro?eje. Czy mo?emy mwi? o efekcie Euro2012? - zastanawiaj? si? analitycy Banku BG?.

Tak jak przewidywali analitycy Banku BG?, ceny trzody chlewnej w bie??cym roku ustanowi?y nowy rekord. W pierwszym tygodniu czerwca (4-10.06) zak?ady monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kilogram ?ywca p?aci?y dostawcom przeci?tnie 5,67 z? netto (?rednia za wszystkie klasy jako?ci). Jest to cena wy?sza ni? wynosi? dotychczasowy rekord z drugiego tygodnia grudnia 2011 roku. Wwczas cena ?ywca osi?gn??a poziom 5,65 z?/kg.

Cena ?ywca ro?nie bardzo szybko od trzech tygodni. O ile w trzecim tygodniu maja (14-20.05) wynosi?a przeci?tnie 5,23 z?/kg, to ju? trzy tygodnie p?niej by?a wy?sza o 8% (44 gr/kg). To najszybszy wzrost cen od prawie 16 miesi?cy. Gdyby?my spojrzeli na dane z pi?ciu poprzednich lat, to oka?e si?, ?e w tym okresie roku ceny trzody ros?y przeci?tnie o 26 gr/kg. Niew?tpliwie w tym roku na szybszy wzrost cen wp?yw mia?o os?abienie si? z?otego wobec euro oraz os?abienie si? euro wobec dolara ameryka?skiego. Jednak nie tylko.

Jak pokazuj? dane Komisji Europejskiej, w ostatnich trzech tygodniach to Polska zanotowa?a najszybszy wzrost cen i to zarwno wyra?onych w z?otym, jak i w euro. Cena referencyjna trzody (za klasy E i S) wzros?a w Polsce o 7,3% do 1,74 EUR/kg wobec 1,62 EUR/kg w po?owie maja. W tym samym czasie ceny w ca?ej UE-27 wzros?y przeci?tnie o 3,6%, a u naszych s?siadw zza Odry o 2,4%. My?l?, ?e w tym przypadku mo?emy mwi? o efekcie Euro2012 i zwi?kszonym popycie na mi?so. Ten zwi?kszony popyt jest prawdopodobnie w g?wnej mierze generowany przez krajowych konsumentw, ale swj wk?ad mg? mie? rwnie? przyjazd kibicw z zagranicy.

Je?li chodzi o prognozy na najbli?sze miesi?ce, to trzoda nadal b?dzie bardzo droga. Pog?owie w Polsce jest najni?sze od lat pi??dziesi?tych ubieg?ego wieku, spada pog?owie w innych krajach UE-27 a unijny eksport do krajw trzecich dzi?ki os?abieniu euro staje si? bardziej konkurencyjny cenowo. Poza tym co roku latem trzoda chlewna dro?eje.

Eksperci BG? oceniaj?, ?e przebicie dotychczasowego rekordu cenowego latem jest prawdopodobne w 60%. Jeszcze kilka dni temu ocena by?aby wy?sza, jednak dzi? jest szansa na pozostanie Grecji w Strefie Euro, co mo?e prze?o?y? si? na umocnienie si? euro wobec dolara i z?otego wobec euro.

?rd?o: BG?