Email Drukuj PDF

Wed?ug niepotwierdzonych informacji, nawet 70 osb mo?e straci? prac? w zak?adach mi?snych Pamso S.A. Na pracownikw pad? blady strach. Zarz?d zak?adw przyznaje, ?e wielko?? zatrudnienia ulegnie zmianie - informuje serwis Moje Miasto Pabianice

W pabianickich Zak?adach Mi?snych Pamso S.A. prac? mo?e straci? nawet ok. 70 osb. To nieoficjalne informacje, bo w?adze zak?adu nie podaj? precyzyjnych danych dotycz?cych skali redukcji etatw. Czy to zwolnienia grupowe? Pracodawca mia?by obowi?zek informowa? o nich Powiatowy Urz?d Pracy. Do pi?tku taka informacja do PUP-u nie wp?yn??a - czytamy w serwisie Moje Miasto Pabianice.

Informacj? o zwolnieniach poda? m.in. radny Krzysztof Grny (Blok Samorz?dowy Razem). - Znam pracownikw zak?adw, ktrzy otrzymali wypowiedzenia. Mwimy o osobach z 20-letnim sta?em pracy. Wed?ug mojej wiedzy, 15 osb ju? dosta?o wypowiedzenia - stwierdzi?.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Brazylijskie ministerstwo rolnictwa i brazylijska korporacja analiz rolnych (Embrapa) przewiduj?, ?e w ci?gu nadchodz?cej dekady produkcja mi?sa w Brazylii wzro?nie o 10,9 mln ton - podaje FAMMU/FAPA na podst. World Poultry.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Zwi?zki zawodowe nie dogada?y si? z zarz?dem w kwestii zasad zwalniania pracownikw PMB. Wed?ug planu grupowe zwolnienia w PMB Bia?ystok maj? rozpocz?? si? jeszcze w czerwcu i potrwa? do lipca. Jak informuje gazeta.pl prac? ma straci? prawie 200 osb, a blisko 50 ma odej?? na wcze?niejsz? emerytur?.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Pa?stwo mo?e kolejny raz zap?aci? za przewlek?o?? ?ledztwa w sprawie Krakowskich Zak?adw Mi?snych "Krakmeat". Tym razem kwota mo?e by? du?o wy?sza podaje serwis gazeta.biz

Zado??uczynienia od pa?stwa domaga si? Lech Jeziorny, by?y dzia?acz opozycji, wsp?w?a?ciciel Krakowskich Zak?adw Mi?snych. Krakowska prokuratura oskar?y?a jego, Paw?a Reya i jeszcze jednego wsplnika o milionowe oszustwa, dzia?anie w zorganizowanej grupie przest?pczej i pranie brudnych pieni?dzy przy okazji prywatyzacji Krakowskich Zak?adw Mi?snych.

W pi?tek przed krakowskim s?dem rozpocz?? si? proces, ktry wytoczy? pa?stwu polskiemu za nies?uszne aresztowanie.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Polska , S?owenia, Grecja, Finlandia oraz Austria zapowiedzia?y, ?e w momencie wej?cia w ?ycie nowych przepisw dotycz?cych utrzymania loch pro?nych, b?d? do nich dostosowane w 80 proc.

Nowe przepisy nak?adaj?ce na pa?stwa cz?onkowskie obowi?zek wymiany kojcw pojedynczych dla loch pro?nych na grupowy system utrzymania wejd? w ?ycie 1 stycznia 2013 roku.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej po raz kolejny wezwa? pa?stwa cz?onkowskie do zastosowania si? do nowych wymogw przed ko?cem roku. Doda?, ?e niedotrzymanie terminu podwa?y?oby wiarygodno?? oraz zak?ci?oby rynek wewn?trzny UE.

Dalli wezwa? wszystkie kraje do bie??cej aktualizacji informacji na temat poziomu dostosowania si? do tych przepisw, w celu monitorowania problemu potencjalnego spadku unijnej produkcji trzody chlewnej.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Mamy nowy rekord cen trzody chlewnej. Od trzech tygodni trzoda bardzo szybko dro?eje. Czy mo?emy mwi? o efekcie Euro2012? - zastanawiaj? si? analitycy Banku BG?.

Tak jak przewidywali analitycy Banku BG?, ceny trzody chlewnej w bie??cym roku ustanowi?y nowy rekord. W pierwszym tygodniu czerwca (4-10.06) zak?ady monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kilogram ?ywca p?aci?y dostawcom przeci?tnie 5,67 z? netto (?rednia za wszystkie klasy jako?ci). Jest to cena wy?sza ni? wynosi? dotychczasowy rekord z drugiego tygodnia grudnia 2011 roku. Wwczas cena ?ywca osi?gn??a poziom 5,65 z?/kg.

Cena ?ywca ro?nie bardzo szybko od trzech tygodni. O ile w trzecim tygodniu maja (14-20.05) wynosi?a przeci?tnie 5,23 z?/kg, to ju? trzy tygodnie p?niej by?a wy?sza o 8% (44 gr/kg). To najszybszy wzrost cen od prawie 16 miesi?cy. Gdyby?my spojrzeli na dane z pi?ciu poprzednich lat, to oka?e si?, ?e w tym okresie roku ceny trzody ros?y przeci?tnie o 26 gr/kg. Niew?tpliwie w tym roku na szybszy wzrost cen wp?yw mia?o os?abienie si? z?otego wobec euro oraz os?abienie si? euro wobec dolara ameryka?skiego. Jednak nie tylko.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Polska ma ju? na swoim koncie 17 programw promocyjnych wartych niemal 50 mln euro, czyli ponad 200 mln z?. W najbli?szych dniach Komisja Europejska og?osi oficjalnie, ?e wesprze finansowo dwie kolejne polskie kampanie. Jak ustali?a "Rzeczpospolita", chodzi o programy przygotowane przez Polsk? Izb? Mleka oraz Polskie Zrzeszenie Producentw Byd?a Mi?snego (PZPBM).

Bruksela zgodzi?a si? na kampani? informacyjn? na temat mleka i wo?owiny w Polsce - dowiedzia?a si? "Rzeczpospolita". Ich ??czna warto?? to nieco ponad 4 mln euro, czyli niemal 17,5 mln z?. Po?ow? tej kwoty dostan? od Unii Europejskiej.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Tureckie w?adze sanitarne umie?ci?y Czechy na li?cie krajw, ktre mog? eksportowa? ?ywiec wo?owy do Turcji - informuje FAMMU/FAPA.
Trzeba przypomnie?, ?e do 2010 roku Turcy szczelnie chronili swj rynek przed eksportem mi?sa oraz ?ywca z krajw trzecich, stosuj?c bariery w postaci wysokich ce?. Spadek poda?y mi?sa na rynku wewn?trznym, a co za tym idzie wzrost cen, sk?oni? Turcj? do redukcji ce?, na czym skorzystali eksporterzy wo?owiny z Unii, w tym Polska.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 2 z 10
24 Lipca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Antoni, Kinga,
Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha
Do końca roku zostało 161 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-07-23
USD 3,8851 +0,13%
EUR 4,5747 -0,06%
CHF 4,2208 -0,17%
GBP 5,3349 +0,12%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-07-23 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych