Email Drukuj PDF

Dynamiczny wzrost eksportu mi?sa z Danii.

Czarne chmury zebra?y si? nad biotechnologicznym gigantem Monsanto.
Najpierw niemieckie w?adze podj??y decyzj? o zakazie uprawy kukurydzy MON 810, a wczoraj w Monachium odby? si? protest przeciwko wydawaniu koncernowi patentw na hodowle trzody.

Ca?a sprawa z patentami na hodowl? ?wi? wyp?yn??a kilka lat temu. Wwczas g?o?ne protesty organizacji ekologicznych doprowadzi?y do wyciszenia sprawy.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Mo?liwo?ci handlu ze wschodem.

Mimo bliskiego s?siedztwa i wsplnych interesw handel artyku?ami rolno spo?ywczymi z Rosj?, Ukraina i Bia?orusi? wci?? napotyka na przeszkody.
Nasze produkty rolno spo?ywcze s? dobre, a ich potencjalni konsumenci, za wschodni? granic? ch?tnie by je kupowali, gdy? od lat byli do nich przyzwyczajeni. Teoretycznie nic wi?c nie stoi na przeszkodzie by handel kwit?. A w praktyce, pomimo og?aszania kolejnych u?atwie? w wymianie towarowej, przedsi?biorcy po obu stronach granic nie s? zadowoleni.

Zmieniony ( Niedziela, 19 Kwiecień 2009 16:16 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF

PE akceptuje zmiany w zasadach dotycz?cych etykietowania drobiu.

Propozycja Komisji Europejskiej, dotycz?ca wprowadzenia zmian w zasadach etykietowania mi?sa drobiowego, zyska?a aprobat? Parlamentu Europejskiego. Parlamentarna Komisja ds. Rolnictwa popar?a poprawk? do obowi?zuj?cych obecnie przepisw o etykietowaniu, maj?c? na celu uniemo?liwienie sprzeda?y wcze?niej zamro?onego mi?sa jako ?wie?e.
Projekt modyfikacji oznacza przede wszystkim, ?e r?nego rodzaju przetwory z mi?sa drobiowego nie b?d? mog?y by? oznaczane w sprzeda?y jako ?wie?e, je?li zawieraj? poprzednio zamro?one mi?so. Parlamentarzy?ci skorzystali tak?e z okazji, aby powtrzy? zdecydowany sprzeciw wobec u?ywania substancji chemicznych takich jak chlor w celu ochrony antybakteryjnej.

Zmieniony ( Niedziela, 19 Kwiecień 2009 16:14 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Kryzys w bran?y.

Europejskie organizacje rolnicze domagaj? si? od Komisji Europejskiej podj?cia natychmiastowych dzia?a? na rzecz poprawienia sytuacji hodowcw trzody chlewnej.
Zdaniem unijnej organizacji farmerskiej COPA-COGECA europejski sektor wieprzowiny od p?tora roku znajduje si? w kryzysowej sytuacji.
Dlatego rolnicy wzywaj? do pilnego przywrcenia refundacji wywozowych i maj? nadziej?, ?e ta decyzja zostanie podj?ta ju? dzisiaj na spotkaniu unijnego Komitetu Zarz?dzaj?cego rynkiem wieprzowiny.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Przed ?wi?tami podwy?ek ju? nie b?dzie.

Handel mi?sem przenosi si? z gie?d do sklepw. Ceny wieprzowiny do ?wi?t ju? nie wzrosn?, a p?niej mog? spa??.
Zak?ady maj? ju? zgromadzone zapasy surowca na ?wi?teczn? produkcj?. Uzupe?niaj?ce dostawy b?d? realizowane jeszcze tylko do wtorku. - W przysz?ym tygodniu na gie?dach zamawiany ju? b?dzie towar na po ?wi?tach - mwi Andrzej D?bowski z firmy Rolpetrol. Ceny pozostan? na dotychczasowym poziomie albo nieco spadn?. Wszystko zale?y od popytu, bo poda? nie jest du?a.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Nieznaczne o?ywienie eksportu mi?sa.

Wed?ug ekspertw BG? pozytywny wp?yw os?abienia si? z?otego na polski handel zagraniczny mi?sem jest mniejszy od wcze?niejszych oczekiwa?.
Wed?ug wst?pnych danych odno?nie handlu zagranicznego podawanych przez MRiRW w Biuletynach Informacyjnych w styczniu 2009 r. w relacji rocznej wzrs? wolumen eksportu mi?sa wo?owego, ale zmala? eksport mi?sa drobiowego i wieprzowego. Odwrotne natomiast tendencje zanotowano po stronie importu: spadek w przypadku wo?owiny i wzrost w przypadku drobiu i wieprzowiny.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Bia?oru? oczekuje inwestorw z Polski.

W?adze bia?oruskie s? niezwykle zainteresowane budow? silnego sektora mi?snego. Chc? aby surowiec by? przerabiany na podstawowe produkty rwnie? u nich. To inwestycje, ktre mog?yby realizowa? tam polskie firmy - mwi wiceminister rolnictwa Andrzej Dycha, podsumowuj?c swoje spotkania na Bia?orusi.

Wed?ug wiceministra, bia?oruscy partnerzy s? bardzo otwarci na inwestycje zagraniczne, w tym tak?e w sektor spo?ywczy, za? strona polska jest tak?e zainteresowana inwestycjami u naszych wschodnich s?siadw.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Ska?one mi?so przyjecha?o do nas z Dani.

Irlandzkiej wieprzowiny z dioksynami mog?o trafi? do Polski wi?cej ni? przypuszczali?my. Jak podaje radio RMF, mi?so z Irlandii dociera?o do Polski przez Dani?. Teraz trzeba te? znale?? 90 ton wieprzowiny, ktr? wys?ali do nas Du?czycy.

Do tej pory inspektorzy weterynaryjni poszukiwali mi?sa, ktre przysz?o do nas bezpo?rednio z Irlandii. Okazuje si?, ?e ska?onej dioksynami wieprzowiny mog?o trafi? do Polski wi?cej ni? my?leli?my. Przed inspektorami sanitarnymi trudne zadanie - musz? ustali?, gdzie teraz jest irlandzkie mi?so, ktre przyjecha?o do nas przez Dani?.
Zmieniony ( Niedziela, 12 Kwiecień 2009 08:39 ) Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 7 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych