Email Drukuj PDF

Wraz z pocz?tkiem 2013 roku wchodz? w ?ycie przepisy Rozporz?dzenia Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierz?t podczas ich u?miercania. To nak?ada na zak?ady mi?sne obowi?zek dostosowania swojej produkcji do wymaga? prawnych.

Rozporz?dzenie w wielu kwestiach powtarza dotychczasowe przepisy dyrektywy Rady 93/119, jednak wprowadza tak?e wiele nowych wymaga? dotycz?cych: procedur obowi?zuj?cych w rze?niach i organizacji pracy, kwalifikacji pracownikw zatrudnionych w rze?niach, a tak?e infrastruktury i wyposa?enia rze?ni.

Zast?pca G?wnego Lekarza Weterynarii podkre?li? jednocze?nie, ?e wdro?enie tego rozporz?dzenia w przedsi?biorstwach, b?dzie wymaga?o olbrzymiego nak?adu pracy od wszystkich podmiotw.

Procedury dotycz?ce uboju zwierz?t b?d? wymaga?y stworzenia dok?adnych dokumentacji w zak?adach. - Zwi?zane b?d? z przyj?ciem ?ywca, gdzie b?dzie musia?o by? dok?adnie okre?lone - kto b?dzie odpowiedzialny za te dzia?ania w zak?adzie, ale rwnie? b?dzie trzeba ustali? kto b?dzie monitorowa? te kwestie - mwi? Krzysztof Ja?d?ewski.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Ambitne plany dotycz?ce wzrostu produkcji wieprzowiny w Rosji s? zagro?one przez zmiany spowodowane przyst?pieniem tego kraju do ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO) - informuj? analitycy Banku Gospodarki ?ywno?ciowej.

Takie wnioski przedstawi? dr Jurij Kowaliow, prezes Krajowego Zwi?zku Hodowcw ?wi? Federacji Rosyjskiej, na Europejskim Kongresie Producentw Trzody Chlewnej odbywaj?cym si? w Wilnie w dniach 30.05-1.06.

Przyst?pienie Federacji Rosyjskiej do WTO powoduje szereg zmian w polityce handlowej w sektorze wieprzowiny. Po pierwsze stawka celna na import nieprzetworzonej wieprzowiny w ramach kontyngentu (430 tys. t) zosta?a obni?ona z 15 do 0 proc.

 

Zmieniony ( Sobota, 23 Czerwiec 2012 07:48 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Ta?szy ?ywiec wieprzowy

Wed?ug danych resortu rolnictwa w dniach 11-17.07.2011 r. ?ywiec wieprzowy skupowano ?rednio po 4,73 z?/kg, tj. o oko?o 1 proc. taniej ni? w poprzednim tygodniu. By?o to jednak o 1,5 proc. dro?ej ni? miesi?c wcze?niej i o 9 proc. dro?ej ni? przed rokiem.

W analizowanym okresie przeci?tna krajowa cena ?ywca wo?owego utrzyma?a si? na poziomie 5,47 z?/kg. W porwnaniu do ceny sprzed miesi?ca i roku by?a ona odpowiednio 2,5 proc. i 29 proc. wy?sza.

Po spadku w poprzednim tygodniu, ?rednia cena skupu kurcz?t brojlerw wzros?a o blisko 2 proc. i w dniach 11-17 lipca 2011 r. ukszta?towa?a si? na poziomie 3,56 z?/kg. W tym czasie za indyki p?acono 6,02 z?/kg, tj. o 0,4 proc. mniej ni? w poprzednim tygodniu.

?rd?o: PAP

 
Email Drukuj PDF

Wzrost cen trzody chlewnej.

Wed?ug danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeci?tna cena zakupu?ywcaprzez zak?ady mi?sne w czerwcu wzros?a o 3 proc. do 4,62 PLN/kg netto w porwnaniu z 4,48 PLN/kg w maju. Jednak ta cena by?a jedynie o 5 proc. wy?sza ni? przeci?tnie w analogicznym miesi?cu w ubieg?ym roku.

Nie s? znane jeszcze oficjalne dane Ministerstwa na temat cenpasz przemys?owychw czerwcu. Jednak wydaje si?, ?e je?eli dane te poka?? jakikolwiek wzrost cen, to b?dzie on niewielki. Na podstawie tych szacunkw mo?na oczekiwa?, ?e relacja ceny ?ywca do ceny odpowiedniej mieszanki paszowej ukszta?towa?a si? mniej wi?cej na poziomie 3,60-3,70 przy przeci?tnej relacji w czerwcu w latach 2006-2010 na poziomie 4,21. Oznacza to, ?e dzi? za kilogram sprzedanego ?ywca (po cenach netto) producent mo?e kupi? oko?o 3,6-3,7 kg paszy podczas, gdy normalnie w czerwcu mo?na by?o kupi? oko?o 4,2 kg paszy.

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Nierwne szanse polskich producentw trzody chlewnej.

- W produkcji trzody przegrywamy dzisiaj g?wnie z Du?czykami i Niemcami, g?wnie dlatego, ?e ich wsparcie bezpo?rednie jest du?o wi?ksze. Polscy rolnicy otrzymuj? oko?o 200 euro, Du?czycy oko?o 450 euro, a Niemcy 350 euro. To s? olbrzymie r?nice - mwiJaros?aw Kalinowski.

- Je?eli uda?oby nam si? znie?? te r?nice w konkurencyjno?ci, dotycz?ce wielko?ci wsparcia, to mam wra?enie, ?e odbudujemy pog?owie trzody. Do tego b?dziemy d??y? - dodaje.

Zdaniem europos?a, rolnicy w Polsce rzadko bior? udzia? w wy?szych szczeblach?a?cucha ?ywno?ciowego, np. w przetwrstwie, co tak?e obni?a ich konkurencyjno??.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

W maju wyra?nie spad?y ceny skupu drobiu, nieznacznie obni?y?y si? ceny trzody chlewnej i nadal, cho? wolniej, ros?y ceny byd?a rze?nego - podaj? analitycy Banku Gospodarki ?ywno?ciowej.

Wg GUSceny drobiuobni?y?y si? w minionym miesi?cu prawie o 5 proc., g?wnie za spraw? du?ego spadku cen kurcz?t (gdy? wg danych MRiRW indyki ci?gle dro?ej?, ustanawiaj?c nowe rekordy cen). Przeci?tna cena skupu drobiu w maju wynios?a 3,91 PLN/kg w porwnaniu z 4,08 PLN/kg miesi?c wcze?niej i tylko 3,34 PLN/kg rok wcze?niej. Drb jest obecnie o 18 proc.dro?szy ni? przeci?tnie w tym miesi?cu w latach 2006-10.

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Podwy?ki cen skupu ?ywca wieprzowego si?gaj?ce nawet 15%.

"W 2011 roku ceny skupu ?ywca wieprzowego wzrosn? prawdopodobnie o 10-15 proc. Ocenia si?, ?e w I p?roczu ukszta?tuj? si? one na poziomie 4,20 z?/kg, a w II p?roczu 4,50 z?/kg. Wzrost cen skupu poci?gnie za sob? wzrost cen detalicznych wieprzowiny i spadek jej spo?ycia" - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie.

Instytut przewiduje rwnie?, ?e w 2011 roku poziom produkcji wieprzowiny obni?y si? w stosunku do 2010 roku mniej wi?cej o 2-3 proc.

"Z tym ?e w I p?roczu b?dzie on wy?szy ni? w I p?roczu 2010 roku o 4-5 proc., a w II p?roczu b?dzie ni?szy o oko?o 8 proc. ni? w II p?roczu 2010 roku. W 2012 roku spadek produkcji b?dzie przypuszczalnie wi?kszy ni? w 2011 roku" - napisano.

IERiG? prognozuje tak?e, ?e w 2011 roku produkcja ?ywca wo?owego wyniesie oko?o 770 tys. ton i b?dzie o 3 proc. wi?ksza od ubieg?orocznej.

?rd?o: PAP

 
Email Drukuj PDF

Klasyczny pomr ?wi?

W dniu pierwszego czerwca litewskie w?adze weterynaryjne poinformowa?y oficjalnie o wyst?pieniu choroby na du?ej fermie, na ktrej przebywa?o prawie 16 tys. ?wi?. W dniu trzeciego czerwca poinformowano o odnalezieniu choroby na dwch kolejnych fermach tej samej firmy, znajduj?cych si? w niedu?ej odleg?o?ci od pierwszej fermy.

Klasyczny pomr ?wi? jest chorob? wirusow? niegro?n? dla ludzi, ale bardzo zaka?n? i niebezpieczn? dla ?wi? i dzikw. ?miertelno?? cz?sto przekracza 80 proc., a w?rd m?odych ?wi? jest wi?ksza ni? w przypadku dojrza?ych. ?wi?, ktre zachoruj? na pomr, nie leczy si?, s? one ubijane i utylizowane w celu zapobie?enia rozprzestrzenianiu si? choroby. Choroba nie atakuje innych gatunkw zwierz?t.

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 3 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych