Email Drukuj PDF

Inspekcja Weterynaryjna

Dziewi??dziesi?t lat temu, 13 stycznia 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika Pa?stwa Jzefa Pi?sudskiego, s?u?ba weterynaryjna zosta?a wy??czona z kompetencji Ministra Spraw Wewn?trznych i przekazana do kompetencji Ministra Rolnictwa i Dbr Pa?stwowych, a rozwi?zanie to okaza?o si? trwa?e i na sta?e wyznaczy?o miejsce s?u?by weterynaryjnej w XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku.

Od samego pocz?tku, jeszcze w czasie tworzenia w odrodzonym pa?stwie polskim nowych struktur administracji weterynaryjnej, aktywnie i skutecznie walczono z problemem szalej?cych po I Wojnie ?wiatowej chorb zaka?nych zwierz?t, takich jak ksi?gosusz czy zaraza p?ucna byd?a.

Udzia? Rzeczypospolitej w za?o?eniu Mi?dzynarodowego Urz?du dla zwalczania epizootii (OIE), utworzonego na podstawie umowy mi?dzynarodowej z dnia 25 stycznia 1924 r., a obecnie skupiaj?cego 174 kraje ?wiata.

Do istotnych zmian w organizacji weterynarii dosz?o po roku 1989. Odtworzone zosta?y, utworzone po II Wojnie ?wiatowej i zlikwidowane w 1954 roku, struktury samorz?du zawodowego w postaci izb lekarsko-weterynaryjnych.

Od stycznia 1991 roku zawd lekarza weterynarii w dziedzinie lecznictwa zwierz?t sta? si? na powrt wolnym zawodem. W wyniku reform administracji publicznej pa?stwowa s?u?ba weterynaryjna zosta?a przekszta?cona w posiadaj?c? w?asne organy i kompetencje policj? administracyjn?", dzia?aj?c? pierwotnie pod nazw? Pa?stwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nast?pnie Inspekcji Weterynaryjnej.

W okresie przedakcesyjnym, tj. do dnia 1 maja 2004 roku, polska Inspekcja Weterynaryjna bardzo aktywnie wsp?uczestniczy?a w harmonizacji prawa weterynaryjnego. Przez wiele lat trwa? proces nadzoru nad dostosowywaniem do norm unijnych polskich zak?adw mi?snych, drobiarskich, mleczarskich, jajczarskich, paszowych i utylizacyjnych. Prowadz?c kontrole bie??ce i wskazuj?c niedoci?gni?cia, s?u?by weterynaryjne by?y jednocze?nie doradcami przedsi?biorcw.

Zmieniony ( Wtorek, 02 Sierpień 2011 18:45 )  
26 Stycznia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina,
Polikarp, Skarbimir,
Wanda
Do końca roku zostało 341 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-01-24
USD 3,8475 +0,44%
EUR 4,2461 -0,00%
CHF 3,9629 +0,24%
GBP 5,0381 +0,14%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-01-24 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych