Artyku?y

Email Drukuj PDF

Sl kuchenna

Sl kuchenna, czyli chlorek sodu (NaCl) odgrywa wa?n? rol? w przemy?le spo?ywczym jako ?rodek u?ywany do konserwowania mi?sa zwierz?t rze?nych i ryb.

Z punktu widzenia potrzeb przemys?u mi?snego na uwag? zas?uguj? przede wszystkim dwa rodzaje soli: sl kamienna oraz sl warzona, zwana warzonk?.

sl powinna by? sucha, bia?a, czysta i krystaliczna. Barwa ??tawa, szarawa lub niebieskawa jest ?wiadectwem niskiej jako?ci soli wskutek zawarto?ci w niej du?ej ilo?ci domieszek (zanieczyszcze?).

Sl kamienna jest wydobywana w Polsce w kopalniach, znajduj?cych si? w Bochni i Wieliczce, w postaci bry? podlegaj?cych nast?pnie rozdrobnieniu.

Sl warzonk? otrzymuje si? z roztworw wodnych soli przez ich odparowanie. Wody kr???ce w g??bi ziemi przep?ywaj? przez z?o?a soli rozpuszczaj?c je, a nast?pnie wytryskuj? na powierzchni? ziemi w postaci solanek naturalnych, lub te? zostaj? wypompowywane na powierzchni?. W Polsce solanki wyst?puj? w Ciechocinku, Inowroc?awiu i Szubinie.

 
Email Drukuj PDF

Inspekcja Weterynaryjna

Dziewi??dziesi?t lat temu, 13 stycznia 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika Pa?stwa Jzefa Pi?sudskiego, s?u?ba weterynaryjna zosta?a wy??czona z kompetencji Ministra Spraw Wewn?trznych i przekazana do kompetencji Ministra Rolnictwa i Dbr Pa?stwowych, a rozwi?zanie to okaza?o si? trwa?e i na sta?e wyznaczy?o miejsce s?u?by weterynaryjnej w XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku.

Od samego pocz?tku, jeszcze w czasie tworzenia w odrodzonym pa?stwie polskim nowych struktur administracji weterynaryjnej, aktywnie i skutecznie walczono z problemem szalej?cych po I Wojnie ?wiatowej chorb zaka?nych zwierz?t, takich jak ksi?gosusz czy zaraza p?ucna byd?a.

Udzia? Rzeczypospolitej w za?o?eniu Mi?dzynarodowego Urz?du dla zwalczania epizootii (OIE), utworzonego na podstawie umowy mi?dzynarodowej z dnia 25 stycznia 1924 r., a obecnie skupiaj?cego 174 kraje ?wiata.

Do istotnych zmian w organizacji weterynarii dosz?o po roku 1989. Odtworzone zosta?y, utworzone po II Wojnie ?wiatowej i zlikwidowane w 1954 roku, struktury samorz?du zawodowego w postaci izb lekarsko-weterynaryjnych.

Od stycznia 1991 roku zawd lekarza weterynarii w dziedzinie lecznictwa zwierz?t sta? si? na powrt wolnym zawodem. W wyniku reform administracji publicznej pa?stwowa s?u?ba weterynaryjna zosta?a przekszta?cona w posiadaj?c? w?asne organy i kompetencje policj? administracyjn?", dzia?aj?c? pierwotnie pod nazw? Pa?stwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nast?pnie Inspekcji Weterynaryjnej.

W okresie przedakcesyjnym, tj. do dnia 1 maja 2004 roku, polska Inspekcja Weterynaryjna bardzo aktywnie wsp?uczestniczy?a w harmonizacji prawa weterynaryjnego. Przez wiele lat trwa? proces nadzoru nad dostosowywaniem do norm unijnych polskich zak?adw mi?snych, drobiarskich, mleczarskich, jajczarskich, paszowych i utylizacyjnych. Prowadz?c kontrole bie??ce i wskazuj?c niedoci?gni?cia, s?u?by weterynaryjne by?y jednocze?nie doradcami przedsi?biorcw.

Zmieniony ( Wtorek, 02 Sierpień 2011 18:45 )
 
Email Drukuj PDF

Nomenklatura w skupie zwierz?t rze?nych:

?winie rze?ne bia?e to osobniki wszystkich typw u?ytkowych z wyj?tkiem ?wi? bekonowych

?winie szynkowe to ?winie bia?e z ktrych szynki i ?opatki przeznacza si? do produkcji szynek w puszkach

Swinie bekonowe - to ?winie bia?e przeznaczone do produkcji bekonu

 

Klasyfikacja tucznikw:

Na zasadzie chwytw rze?niczych

Ocena przy?yciowa (na oko lub aparaty ultrad?wi?kowe

Klasyfikacja poubojowa (system EUROP)


Klasyfikacja p?tusz wo?owych (EUROP)

Wprowadzona w 1983 r. i rozszerzona w 1991 r. o klas? S dla p?tusz o tzw. podwjnym umi??nieniu

Uwzgl?dnia p?e?, wiek oraz ocen? umi??nienia i ot?uszczenia byd?a

Klasyfikator okre?la 3 elementy: kategori? byd?a, umi??nienie (uformowanie) tuszy. Ot?uszczenie tuszy


Warunki rozbioru tuszy

Temperatura pomieszczenia nie wy?sza ni? 12 C

Dopuszcza si? rozbir mi?sa ciep?ego, je?eli tusze lub p?tusze zostan? przetransportowane do pomieszczenia rozbioru bezpo?rednio po uboju w pozycji wisz?cej

Wykluczenie zanieczyszczenia

Usuni?te od?amki ko?ci, skrzepy krwi, widoczne w?z?y ch?onne

 

Cz??ci zasadnicze p?tuszy wieprzowej

G?owa - boczek z ?eberkami

Karkwka - biodrwka

Podgardle - pachwina

?opatka - szynka

Golonka przednia - ogon

Noga przednia - golonka tylna

S?onina - noga tylna

Schab

?eberka

Zmieniony ( Środa, 27 Lipiec 2011 17:57 )
 
Email Drukuj PDF

Jako?? to estetyczny standard produktu okre?laj?cy jego u?yteczno?? dla cz?owieka. Nale?y wi?c mwi? o jako?ci oglnej danego produktu,

obejmuj?cej wszystkie istotne cechy danego produktu oraz o jako?ci w uj?ciu jednostkowym, cz?stkowym obejmuj?cej jedn? lub kilka zbli?onych do siebie najistotniejszych cech produktu.

W technologii i przetwrstwie jako?? ma dwie sk?adowe:

-jako?? technologiczn? i przetwrcza (przydatno?? do produkcji w warunkach przemys?owych lub domowych)

-jako?? konsumpcyjn? (przydatno?? do spo?ycia, warto?? u?ytkowa)

Przy ocenie przydatno?ci technologicznej i przetwrczej mi?sa zwracamy uwag? na:

aspekt sensoryczny ?wie?o??, wygl?d oglny, barwa, struktura, zapach, smak, twardo??, spr??ysto??

aspekt mikrobiologiczny zaka?enia surowca mikroflor?

aspekt fizyczny lepko??, twardo??, barwa, prze?roczysto??, wytrzyma?o?? i odporno?? na rozdrabnianie, spr??ysto??, czysto??

aspekt chemiczny podstawowy sk?ad chemiczny surowca

aspekt fizykochemiczny wi?zanie wody przez bia?ka mi??niowe, wodoch?onno??, warto?? punktu izoelektrycznego, kwasowo??, wytrzyma?o?? termiczna

aspekt ekonomiczny rozmiary produkcji, wysycenie rynku, dost?pno?? surowca

Zmieniony ( Poniedziałek, 25 Lipiec 2011 14:54 )
 
Email Drukuj PDF

W?dzenie w?dlin - rodzaje.

Poszczeglne asortymenty w?dlin r?ni? si? mi?dzy sob? zapachem, barw? oraz stopniem trwa?o?ci. Wp?yw na to ma wiele czynnikw, jak cho?by: sk?ad i przygotowanie surowca, metoda, czas i temperatura w?dzenia czy dalsze post?powanie z produktem po w?dzeniu.

Obecnie stosowane s? trzy metody w?dzenia:
1. W?dzenie zimne.
2. W?dzenie gor?ce:
a) w?dzenie dymem ciep?ym,
b) w?dzenie dymem gor?cym,
3. W?dzenie z rwnoczesnym pieczeniem

Prowadzi si? je w temperaturze 16-22 stopnie C, przy r?nej g?sto?ci dymu, wilgotno?ci wzgl?dnej od 90 do 95% i przy szybko?ci przep?ywu powietrza od 7 do 15 m/min.

W?dzenie gor?ce przeprowadza si? w temperaturze powy?ej 22 stopnie C. Rozr?niamy dwa jego rodzaje:
- w?dzenie dymem ciep?ym,
- w?dzenie dymem gor?cym.

Zmieniony ( Niedziela, 24 Lipiec 2011 08:07 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Dym w?dzarniczy jest produktem nieca?kowitego spalania drewna i jego pochodnych. Stanowi z?o?ony, wielosk?adnikowy zesp? substancji gazowych, par i cz?steczek sta?ych (sadza).
Ilo?? dymu oraz rodzaj zwi?zkw chemicznych w nim zawartych, s? uzale?nione od rodzaju czynnika dymotwrczego, oraz warunkw jego spalania.

Podczas w?dzenia, du?e znaczenie, ze wzgl?du na swe w?a?ciwo?ci, maj? fenole, stanowi?ce jeden z g?wnych sk?adnikw zwi?zkw ?ywicznych oraz aldehydy. Fenole charakteryzuj? si? swoistym zapachem aromatem, ktry jest wch?aniany przez mi?so i t?uszcz.
Efektem nieca?kowitego spalania drewna i jego pochodnych jest rwnie? tlenek w?gla, ktry wyst?puje w dymie w znacznych ilo?ciach.

Zmieniony ( Środa, 20 Lipiec 2011 03:41 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF

W?dzeniemnazywamy proces, podczas ktrego mi?so i jego przetwory poddawane s? dzia?aniu dymu w?dzarniczego co zapewnia im kontakt z ciep?em i zwi?zkami chemicznymi zawartymi w dymie. Dym otrzymywany jest podczas reakcji zachodz?cych przy spalania drewna i jego pochodnych (zr?bw i trocin w?dzarniczych).

Zadaniem w?dzenia jest nadanie typowego aromatu, zabarwienia i utrwaleniu, g?wnie powierzchni produktw, poprzez obsuszanie i dzia?anie zawartych w dymie substancji bakteriobjczych i bakteriostatycznych.

Podczas w?dzenia nast?puje zmniejszenie zawarto?ci wody w produkcie, a tak?e wiele zmian chemicznych i fizykochemicznych. Ubytek wody jest tym wi?kszy, im d?u?szy jest czas w?dzenia. Najmniejsze straty wyst?puj? przy krtkotrwa?ym w?dzeniu dymem gor?cym. Ubytek wody jest mniejszy tak?e w produktach o du?ej zawarto?ci t?uszczu, ktre jednak, na skutek zbyt wysokiej temperatury wytapiaj? si?, co obni?a ich ci??ar.

 

Zmieniony ( Sobota, 16 Lipiec 2011 17:39 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Afery w zak?adach mi?snych

Skandal wok? firmy b?d? produktu mo?e w du?ej mierze przyczyni? si? do ich wypromowania, jako ?e nowoczesne formy marketingowe zak?adaj? zaskoczenie, zadziwienie, a nawet zaszokowanie odbiorcw interesuj?cym, prowokuj?cym przekazem. Niemniej jednak zasada ta nie jest uniwersalna i wielu przypadkach kontrowersje odnosz?ce si? do konkretnego przedsi?biorstwa mog? w konsekwencji doprowadzi? do jego upadku.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Tradycyjne wyroby mi?sne

Tradycyjnie robione szynki, przepyszne w?dzonki, czy te? idealne i smakowite kie?basy i kie?basy cienkie to ju? zamierzch?a przesz?o??, jako ?e dzi? w?dliny s? produkowane przez wyspecjalizowane zak?ady mi?sne. Producent w?dlin zmechanizowa?, a z czasem rwnie? zautomatyzowa? produkcj? w?dlin. Zak?ady mi?sne w chwili obecnej zaopatruj? w w?dliny zdecydowan? wi?kszo??, je?li nie wszystkie, sklepy z w?dlinami i mi?sem.

Zmieniony ( Czwartek, 11 Czerwiec 2009 07:43 ) Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Ulubione w?dliny dziecka.

Dzieci maj? specyficzne podej?cie do kwestii ?ywieniowych. Kluczowe znacznie ma dla nich smak w?dliny, kie?basy czy te? szynki, ktre jedz?. Nie dbaj? one o to, ile kosztuj? konsumowane przez nich produkty, gdy? to przecie? g?wnie problem doros?ych. Nie przywi?zuj? one rwnie? wi?kszej wagi do warto?ci od?ywczych produktw, jakie konsumuj?.

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Czerwiec 2009 18:12 ) Więcej…
 
Strona 1 z 2
24 Lipca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Antoni, Kinga,
Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha
Do końca roku zostało 161 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Jaka jest prawda: ospa u dorosłego , sprawdź informacje. Tak naprawdę to co jedzą wegetarianie ? Przpisy.
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-07-23
USD 3,8851 +0,13%
EUR 4,5747 -0,06%
CHF 4,2208 -0,17%
GBP 5,3349 +0,12%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-07-23 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych